شرکت رنگ و پوشش دیدگاه  تولیدکننده ی رنگ برای شرکت تلویزیون پیام بوده است و از جمله پیشتازان تولید کننده ی رنگ این صنعت است. رنگ های مخملی مجموعه ی ما به دلیل دارا بودن نرمی مناسب در زیر دست و ظاهر همگام با شرکت های تولید کننده ی صوتی و تصویری بزرگ در دنیا، پیشنهاد ویژه ی ما به تولید کنندگان لوازم صوتی و تصویری است.